PresentBolaget AB försäljnings- och leveransvillkor

Uppdaterat 08/10/22

1. Tillämpning
1.1 Tillämpning
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla avtal om PresentBolagets (Org.nr. 559246-1593) försäljning och leverans av, produkter, gåvokortkoncept och tillhörande tjänster till affärskunder.

2. Grunden för avtalet
2.1 Grunden för avtalet
Villkoren utgör tillsammans med PresentBolagets offert och orderbekräftelse den samlade grunden för avtalet gällande PresentBolagets försäljning och leverans av produkter, gåvokortkoncept och tillhörande tjänster till köparen, nedan nämnd ”kunden”. Kundens inköpsvillkor, tryckta på ordern eller på annat sätt meddelade till PresentBolaget, utgör inte en del av grunden för avtalet.
2.2 Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till grund för avtalet gäller endast om parterna skriftligen har kommit överens om dessa.

3. Produkter och tjänster
3.1 Produkter
Produkterna som PresentBolaget säljer och levererar till kunden, är nya och i enlighet med svensk lagstiftning vid leveransen.
3.2 Tjänster
Tillhörande tjänster som PresentBolaget säljer och levererar till kunden är i enlighet med svensk lagstiftning vid leveransen.
3.3 Ansvarsbegränsning
Produkter och tillhörande tjänster är avsedda för användning i Sverige. Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte under några omständigheter ansvarigt för förlust eller skada, som kan hänföras till användning i annat syfte eller användning utanför Sverige. Kunden ska hålla PresentBolaget skadeslöst i den utsträckning som PresentBolaget kan hållas ansvarigt för sådan förlust eller skada.
3.4 Användning och vidareförsäljning
Produkter och tillhörande tjänster som PresentBolaget säljer och levererar till kunden är avsedda som gåvor som kunden använder i sin verksamhet. Kunden har inte rätt att sälja produkterna vidare till tredje part.

3.5 Hotell- och upplevelsecertifikat
PresentBolaget förmedlar 3:e parts produkter i form av presentkort gällande t.ex. hotellvistelser. PresentBolaget förmedlar endast dessa presentkort och lämnar därmed ingen garanti eller har ansvar i samband med ändringar, klagomål, konkurs eller annat som kan uppstå i samband med inlösen av dessa presentkort.

4. Pris och betalning

4.1 Pris
Priset för produkter och tillhörande tjänster följer PresentBolagets gällande prislista vid den tidpunkt då PresentBolaget bekräftar kundens order, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat. Alla priser är exklusive moms och frakt. På alla fakturor läggs en faktureringsavgift på SEK 58:- exklusive moms. Vid beställningar under 5 st. antal av en enkel produkt läggs en expeditionsavgift på SEK 250:- exklusive moms per produktgrupp till. Vid tilläggsbeställningar av gåvokoncept på mindre än 5 st. läggs en expeditionsavgift på SEK 120:- exklusive moms till.

Dessutom förbehålls rätten att påföra ett miljö- och energitillägg för att täcka lagstadgade energi- och miljöskatter samt eventuella betydande marknadsförändringar i energipriser, fraktpriser eller råvarupriser.

4.2 Betalning
Betalningsvillkor för alla fakturor är 8 dagar netto, om inte parterna skriftligen har avtalat om annat. Fakturan sänds per mail och betalning ska ske till bank-gironummer som anges på fakturan.

4.3 Gåvokortkoncept
PresentBolaget utställer och skickar faktura, när gåvokorten har skickats. Gåvorna friges inte för leverans innan gällande faktura är betald.

4.4 Frakt på gåvokortkoncept. Frakt för samlet leverans af  av fysiske gåvokort faktureras med en engångsavgift på SEK 198:- exklusive moms. Frakt vid privatlevering af de valgte gaver faktureras med SEK 88:- exklusive moms/gåva. Frakt vid samlad leverans af de valgte gaver til foretags adresse faktureras med SEK 88:- exklusive moms/gåva.

4.5 A conto-fakturering
PresentBolaget förbehåller sig rätten att utställa en a conto-faktura på 30% av den totala ordern vid köp av mer än SEK 25.000: – exklusive moms eller 100% av den totala ordern i de fall där kunden inte kan kreditförsäkras.

5. Försenad betalning

5.1 Ränta
Om utsänd faktura inte betalas i tid av orsaker som PresentBolaget inte ansvarar för utgår ränta med 2% per månad på det förfallna beloppet från förfallodatum tills betalning har erlagts.

5.2 Upphävande
Vid underlåtenhet av betalning av förfallen faktura för produkter och/eller tillhörande tjänster senast 8 dagar efter mottagande av skriftligt krav om betalning från PresentBolaget, har PresentBolaget utöver ränta enligt avsnitt 5.1 rätt att: (i) upphäva försäljningen av de produkter och/eller tillhörande tjänster som förseningen gäller, (ii) upphäva försäljningen av produkter och/eller tillhörande prestationer som ännu inte är levererade eller kräva förskottsbetalning för dessa och/eller (iii) vidta andra åtgärder på grund av avtalsbrott.

6. Offert, order och orderbekräftelser

6.1 Offert
PresentBolagets offert gäller i 14 dagar från det datum då offerten är daterad, om inte annat framgår i offerten. Godkännande av offerten som kommit PresentBolaget till handa efter att fristen för godkännande av offerten har löpt ut är inte bindande för PresentBolaget, om inte PresentBolaget meddelar kunden annat.

6.2 Orderbekräftelser
PresentBolaget strävar efter att bekräfta eller ge avslag på en order på produkter och/eller tillhörande tjänster till kunden senast 3 arbetsdagar efter det att ordern har mottagits. Bekräftelse och avslag av order ska ske skriftligen för att anses vara bindande för PresentBolaget.

6.3 Ändring av order
Kunden kan inte ändra en avgiven order på produkter och/eller tillhörande tjänster utan PresentBolagets skriftliga godkännande.

6.4 Avvikande villkor
Om PresentBolagets bekräftelse av en order på produkter och/eller tillhörande tjänster inte stämmer överens med kundens order eller grunden för avtalet och kunden inte önskar godta de avvikande villkoren, ska kunden skriftligen meddela detta till PresentBolaget senast tre arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I motsatt fall är orderbekräftelsen bindande.

6.5 Kreditvärdering
PresentBolaget kreditvärderar alla kunder och förbehåller sig rätten att annullera en order utan varsel om det framkommer att solvensuppgifterna är ofördelaktiga eller uppfyllandet av villkor är bristfälligt.

6.6 Vid händelse av utsålda varor byts valet ut mot en motsvarande produkt så att mottagaren alltid kan välja mellan ett varierat urval av gåvor.

7. Leverans
7.1 Leveransvillkor
PresentBolaget levererar alla sålda produkter och tjänster fritt lager PresentBolaget, dock kan produkter i vissa fall levereras direkt från underleverantör.
7.2 Leveranstid
PresentBolaget levererar alla sålda produkter och tillhörande tjänster vid den tidpunkt som framgår av PresentBolagets orderbekräftelse. PresentBolaget har rätt att leverera före den avtalade leveranstidpunkten, om inte parterna har avtalat annat.
7.3 Inspektion
Kunden ska inspektera alla produkter och tillhörande tjänster vid leveransen. Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt, som kunden önskar åberopa, ska det genast skriftligen meddelas till PresentBolaget. Om ett fel eller en defekt, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte genast meddelas till PresentBolaget, kan det inte senare åberopas. Vid felaktigt mottagen vara kan PresentBolaget endast byta ut och mottag varan i retur i originalförpackning och- tillstånd.
7.4 Presentkortskoncept
Presentkort och gåvor valda på presentkort leveras endast i Sverige

8. Försenad leverans
8.1 Meddelande
Om PresentBolaget förväntar en försening av leveransen av produkter och/eller tillhörande tjänster informerar PresentBolaget kunden om detta och upplyser denne samtidigt om orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.

PresentBolaget kan inte hållas ansvarig för förluster eller andra omständigheter till följd av en försening, inklusive men inte begränsat till förseningar från underleverantörer eller fraktförseningar.

9. Garanti
9.1 Garanti
PresentBolaget garanterar att produkter och/eller tillhörande tjänster är fria från fel och defekter i design, material och utförande under en period på 12 månader efter leveransen.
9.2 Undantag
PresentBolagets garanti omfattar inte slitagedelar och fel eller defekter som beror på: (i) allmänt slitage, (ii) förvaring, installation, bruk eller underhåll i strid med PresentBolagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller ändring som utförts av andra än PresentBolaget, och (iv) andra förhållanden, som PresentBolaget inte är ansvarigt för.
9.3 Meddelande
Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt under garantiperioden, som denne önskar åberopa, ska detta genast meddelas skriftligen till PresentBolaget. Om ett fel eller en defekt, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte genast meddelas skriftligen till PresentBolaget, kan det inte senare göras gällande. Det åligger kunden att ge PresentBolaget de upplysningar om ett meddelat fel eller defekt, som PresentBolaget ber om.
9.4 Undersökning
Inom rimlig tid efter att PresentBolaget har mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och undersökt kravet, meddelar PresentBolaget kunden om felet eller defekten omfattas av garantin. Kunden ska efter anmodan skicka den defekta delen till PresentBolaget. Kunden har transportansvaret för delen till PresentBolaget. PresentBolaget står för kostnaderna och risken för delen under transporten till kunden, om felet eller defekten omfattas av garantin.
9.5 Lösning
Inom rimlig tid efter att PresentBolaget har gett meddelandet till kunden jfr avsnitt 9.4 om att ett fel eller defekt omfattas av garantin, rättar PresentBolaget till felet eller defekten genom att: (i) byta ut produkten, eller (ii) byta ut eller reparera defekt del, eller (iii) sända delen till kunden för att denne själv ska byta ut eller reparera den.

10. Ansvar
10.1 Ansvar
Varje part är ansvarig för egna handlingar och underlåtelser enligt gällande lag med de begränsningar som följer av grunden för avtalet.
10.2 Produktansvar
PresentBolaget är ansvarigt för produktansvar med hänsyn till levererade produkter, i den omfattning ett sådant ansvar är i enlighet med tvingande lagstiftning. Kunden ska hålla PresentBolaget bolaget skadeslöst i den utsträckning som PresentBolaget kan ådra sig vidare produktansvar.
10.3 Indirekt förlust
Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte ansvarig gentemot kunden för indirekt förlust, däribland förlust av produktion, försäljning, förtjänst, tid eller goodwill, om inte detta är förorsakat avsiktligt eller av grov oaktsamhet.
10.4 Force majeure
Oavsett eventuella motstridiga villkor i grunden för avtalet är PresentBolaget inte ansvarig gentemot kunden för bristande uppfyllande av skyldigheter, som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten består, så länge force majeure består. Som force majeure anses förhållande som ligger utanför PresentBolagets kontroll, och som PresentBolaget inte borde ha förutsett vid ingåendet av avtalet. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, pandemi, uppsåtlig skadegörelse och arbetskonflikter.
10.5 Äganderättsförbehåll
All försäljning sker med förbehåll för äganderätten tills hela köpesumman för varorna är betald.

11. Immateriella rättigheter
11.1 Äganderätt
Den fulla äganderätten till alla immateriella rättigheter gällande produkter och tillhörande tjänster, däribland patent, design, varumärken och upphovsrätter, tillhör PresentBolaget.

12. Konfidentialitet
12.1 Utlämnande av uppgifter och användning
Kunden får inte förmedla eller använda eller låta andra använda PresentBolagets affärshemligheter eller andra uppgifter, oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.
12.2 Skydd
Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller tillgång till PresentBolagets konfidentiella uppgifter som beskrivs i avsnitt 12.1. Kunden ska hantera och förvara uppgifterna säkert för att förhindra att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.
12.3 Löptid
Förpliktelserna enligt avsnitt 12.1-12.2 gäller under parternas affärsrelation och utan tidsbegränsning efter affärsrelationens upphörande, oavsett orsaken till upphörandet.

13. Gällande lag och behörighet
13.1 Gällande lag
Parternas affärsrelation är i alla avseenden underställd svensk lag.
13.2 Behörighet
Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas affärsrelation ska avgöras av en svensk domstol.